Så här mäter du effektivt radongas i mark

Radongas produceras ständigt i jord och berg. Eftersom en byggnad normalt har ett svagt undertryck i förhållande till jordluften så sugs radongasen in i fastigheten.

Med anpassad byggnadsteknik finns det alltid en möjlighet att skydda nybyggda fastigheter mot radon. Generellt är det billigare att uppnå låg radonhalt vid en nykonstruktion jämfört med i en existerande byggnad. För att bedöma vilka åtgärder som ska göras för att motverka inläckage av radongas i samband med nybyggnationen finns det riktlinjer för radonklassificering av jord.

Det som ska göras är följande:
• Jordradonundersökning, Kartdata och fältmätningar
• Riskklassificering, Riskbedömning av radon, låg – normal – hög
• Anpassad byggteknik, Krav på nybyggnation

En viktig del av utredningen är alltså att bestämma radongashalten i jordluften för platsen där nybyggnationen ska ske. Olika metoder för detta beskrivs nedan.

Att mäta radonhalten i jorden med instrument

Om man ska genomföra många mätningar i jorden rekommenderar vi att använd ett radoninstrument med ett sondrör. Sondröret slås ner i marken och genom att man via instrumentet suger upp jordluft kan radongashalten enkelt mätas.

MARKUS10 är ett robust fältinstrument utvecklat för detta ändamål. Förutom en digital radondetektor, innehåller instrumentet en tryckreglerande pump för att suga upp jordluften genom ett sondrör. Röret slås ner till ett djup på till 70cm-100cm. Mätningen tar sedan 13 minuter. Efter en spolning av frisk luft kan nästa mätning påbörjas efter18 minuter. Det skapar bra förutsättningar för att hinna med 2 mätningar per timme. Här kan du se hur en mätning går till med en MARKUS10.

Det går också att mäta radonhalten i jord med radondosa

Om man bara ska genomföra ett mindre antal mätningar finns det också möjlighet att använda radondosan ECOTRAK. Denna placerar i ett PVC-rör på 85 cm djup. Mättiden är 1-7 dygn. Efter genomförd mätning skickas radondosorna till Radonovas laboratorium för analys. Den ackrediterade analysrapport skickas sedan per e-mail till kunden. Här kan du beställa ECOTRAK online.

Använd gammaspektrometer vid hårda jordarter

Ibland har man inte möjlighet att suga upp jordluft på ett markdjup av 70-100 cm. Då ska man använda en gammaspektrometer. Det är viktigt att den har en spektrometerfunktion och är kalibrerad för U-238, Th-232 och K-40. Genom att koncentrationen av Uran-238 bestäms i ppm kan man även bestämma Radiumhalten i Bq/kg. Med Gamma Surveyor Vario med 2”x2” NaI-detektor kan denna mätning genomföras enkelt på 3 minuter. Har man förberett groparna där undersökning skall genomföras kan upp till 4 mätplatser per timme mätas om man mäter 3 gånger i varje mätgrop.