Hur gör man en radonmätning?

Radonmätning i hus, flerbostadshus eller på arbetsplatsen kan man enkelt göra själv. Om man inte mätt radonhalten tidigare ska man i första hand göra en radonmätning som ger ett årsmedelvärde. Det gör man genom en så kallad långtidsmätning (under minst två månader) med radondosor. Enkelt uttryckt innebär det att man beställer mätdosorna, placerar ut dem enligt anvisningar samt registrerar start- och stopptid på nätet. När det är gjort sänder man tillbaka mätdosorna till ett ackrediterat radonlaboratorium som inom en vecka levererar en mätrapport via e-post.

Det finns två viktiga anledningar till att välja en långtidsmätning som ett första steg när man ska mäta radon:

  • Referensvärdet i Strålskyddsförordningen (200 Bq/m3) är uttryckt som årlig genomsnittlig aktivitetskoncentration, d v s årsmedelvärde. Därför är det viktigt att mäta radon på ett sätt som gör det möjligt att jämföra olika värden. Det är också årsmedelvärdet som tillsynsmyndigheterna, kommunens miljöförvaltning eller Arbetsmiljöverket är intresserade av. Om man ligger över referensvärdet ska man göra en radonsänkande åtgärd.
  • Ett årsmedelvärde speglar bäst risken med radon eftersom det är den långsiktiga exponeringen som är farlig. Att radonhalten i vår inomhusluft varierar en del mellan olika årstider och under ett enskilt dygn har inte så stor betydelse. Istället är det den genomsnittliga radonhalten under en längre tid som är viktig att veta när man bedömer hälsorisken.