Så här kan du genomföra 3 radonbesiktningar på en arbetsdag

Här beskriver vi kort hur man utför en radonbesiktning med god kvalitet på 2 timmar. Med en restid på ca 30 minuter per besiktning är det således möjligt att genomföra 3 besiktningar per dag. Detta möjliggör en debiteringsgrad på över 75% för en dag med avdrag för restiden och raster.

Viktigt att följa Svensk Radonförenings riktlinjer

Enligt Svensk Radonförenings riktlinjer för God Kvalite för en radonbesiktning bör det minimum finnas en rådgivande korttidsmätning som följer SSM:s metodbeskrivning (min 48 timmar för radoninstrument och min 7 dygn spårfilm). Mätning bör ha gjorts på samtliga våningsplan med boutrymmen. En rekommendation är också att våningsplan utan boutrymme skall mätas, t ex källare.

Under besiktningen ska även en gammamätning av samtliga väggar, golv och tak genomföras. Detta för att identifiera eventuell förekomst av blå lättbetong. Med en gammamätare av typen SGR tar det i ett rum på 20 m2 bara några minuter att mäta av samtliga ytors effektiva stråldos i mikrosievert/h genererad av gammastrålning från byggnadsmaterialet. Viktigt är också att till- och frånluftflöden mäts upp för att kunna bestämma undertryckets storlek och luftväxling i fastigheten.

En sniffmätning av misstänkta utrymmen för inläckage av radon ska även göras. I samband med detta är det viktigt att instrumentet för sniffmätning klarar av att separera radondöttrarna Polonium 218 från Polonium 214 och visa ett kalibrerat mätvärde av radongasen i Bq/m3.

Snabb och pålitlig radonsniffer är av stor vikt

Radonovas ATMOS är marknadens snabbast och mest pålitliga radonsniffer. Det krävs bara en spolning av frisk luft och en vila på 15 minuter mellan varje mätpunkt samt en mättid på 10 – 15 minuter. Det möjliggör att 4 mätpunkter kan kontrolleras på 2 timmar.

Ett par enklare dataloggers, typ RadonEye Besiktningslogger, kan under besiktningstiden placeras ut i de utrymmen där korttidsmätningen visat förhöjd radonhalt och samla in ett två timmars intervall per mätpunkt.

En komplett besiktning av en normalstor villa tar därför ca 2,5 timmar om restiden är max 30 minuter per besiktningsadress. Då går det att genomföra 3 besiktningar på en arbetsdag och därigenom möjliggör en debiteringsgrad på >75% med avdrag för restiden och raster.