Klassificering av gammastrålning för byggnads- och fyllnadsmaterial

Det finns en vedertagen klassificering som används för att avgöra om man kan använda en bergtäkt för produktion av byggnads- och fyllnadsmaterial. Den styrs av storleken på ett så kallat aktivitetsindex.

Aktivitetsindex

Aktivitetsindex avser  dosen från gammastrålning i en byggnad som är konstruerad i ett byggnadsmaterial eller ett fyllnadsmaterial som avger strålning utöver typisk strålning utomhus. Det är endast tillämpligt på byggnadsmaterial, men inte på dess beståndsdelar. Dock är indexet tillämpligt om dessa beståndsdelar i sig är byggnadsmaterial och separat bedöms som sådant. För att tillämpa indexet på byggnadsmaterialets beståndsdelar måste en lämplig fördelningsfaktor användas.

Ett indexvärde som är lika med 1 för aktivitetskoncentration kan användas som ett konservativt bedömningsverktyg för att identifiera material som kan leda till att referensnivån på 1 mSv/år överskrids. Vid dosberäkningen måste hänsyn även tas till andra faktorer. Densitet, materialets tjocklek samt faktorer som är förknippade med byggnadstyp och avsedd användning av materialet skall tas med i bedömningen. Det är tex viktigt att veta om materialet skall användas som bulkmaterial eller som ytmaterial.

Så här kan aktivitetsindex beräknas med Gamma Surveyor

Index för aktivitetskoncentration beräknas enligt följande formel:

Index = C226Ra/300 + C232Th/200 + C40K/3000

C226Ra, C232Th och C40K är aktivitetskoncentrationen i Bq/kg för de motsvarande radio-nukliderna i byggnadsmaterialet, det vill säga Radium, Torium och Kalium

Ett annat sätt att uttrycka formeln är genom att använda koncentrationerna i ppm för 238U och 232Th och procent för 40K, det vill säga Uran, Torium och Kalium. Då blir formeln så här:

Index = C238U*(12,35/300) + C232T*(4,06/200) + C40K *(313/3000)

Genom att använda denna formel kan man direkt beräkna ett index med resultatet från en mätning med Gamma Surveyor och utan att göra en omräkning till Bq/kg per isotop.