Viktigt med rätt mätning i samband med radonsanering

Hemligheten bakom en lyckad radonsanering ligger framförallt i att göra en ordentlig besiktning för att identifiera varifrån den radioaktiva radongasen kommer ifrån. Detta görs bland annat genom ett antal olika mätningar. Orsaken till förhöjda radonhalter kan ju vara flera, men framförallt uppstår det genom inläckage från mark och byggnadsmaterial. Dessa identifieras genom att göra olika typer av radonmätningar. På så sätt kan radonsaneringen i slutändan bli effektiv och önskat resultat uppnås.

Viktigt att identifiera var radon läcker in med en sniffer

Vanligaste orsaken till förhöjda radonhalter beror på att radongas via jordluften läcker in från marken. Gasen kan läcka in från sprickor i golvet eller i väggar i mark eller källarplan. Med hjälp av sniffmätning kan dessa identifieras. Eftersom radonhalten lokalt kan vara mycket hög vid dessa sprickor är det viktigt att ha instrument som snabbt kan identifiera de höga värdena men som också snabbt kan nollställas. Detta så att man snabbt kan mäta nästa punkt.

Om nollställning av instrumentet inte sker och man gå vidare till nästa punkt, blir denna punkt felaktigt mätt. De flesta radoninstrument tar upp till 1-2 timmar att nollställa och ska därför inte användas för sniffning. Vad gäller sniffning ska man använda speciellt utvecklade instrument för detta ändamål, t ex ATMOS sniffer som nollställs på mindre än 20 minuter. Med ett sådant instrument kan sniffningen utföras mycket effektivt.

Viktigt att mäta effekten av radonsanering

Efter en radonsanering är det lämpligt att studera tidsvariationen men en radonlogger. Detta för att veta vilken effekt radonsaneringen har beroende på ventilation, yttertemperatur, lufttryck och vind. Radonhalten varierar mycket om det finns markradon. I dessa fall blir det viktigt att täta inläckagepunkter och förbättra tilluften för att ej få in mer jordgas med radon genom utökad frånluftsventilation. Ökas undertrycket sugs nämligen mer jordgas in i huset om det råder brist på tilluftsventiler eller tilluftskanaler.

Genom att använda en tidsupplöst datalogger studeras radonhaltens variation timme för timme och då fås utökad förståelse för radonhaltens dygnsvariation. Med SPIRIT Radonlogger kan dessutom dag och natt separeras på ett enkelt sätt. Genom ett knapptryck fås en rapport inkluderande medelvärde för perioden samt medelvärde för dag och natt.

Glöm inte att mäta radon från byggnadsmaterial

I äldre hus byggda innan 1975 finns det fortfarande byggnadsmaterial som utsöndrar radongas genom förekomst av radium i materialet. I Sverige bedöms t ex 15% av alla förhöjda radonvärden bero på materialet blå lättbetong. Genom att mäta stråldos på byggnadsmaterialet kan man kan identifiera blå lättbetong.

Med SGR gammamätare är det möjligt att inom ett par sekunder visa stråldosen i mikroSievert/timme med hög mätnoggrannhet. Detta är viktigt eftersom det uppmätta värdet av stråldosen från byggnadsmaterialet bara ligger 2 gånger högre än bakgrundsstrålningen. En gammamätare med för dålig noggrannhet kommer inte kunna urskilja bakgrundsstrålningen och uppskattat bidrag av radon från byggnadsmaterialet kommer då bli fel.

Med SGR gammamätare kan radonbidraget från byggnadsmaterialet således beräknas på ett betryggande sätt. Det innebär i sin tur att man enkelt kan vikta radonbidraget från byggnadsmaterialet med bidraget från marken, vilket är av betydelse för val av saneringsåtgärd.