Så här inspekterar du en arbetsplats med förhöjda radonhalter

Om det visar sig att man har förhöjda radonhalter under arbetstid måste arbetsplatsen besiktigas innan man fattar beslut för rätt radonsänkande åtgärder. Besiktningen utgörs huvudsakligen av kompletterande mätningar som ger svar på vilken radonåtgärd som är mest kostnadseffektiv. Nedan sammanfattar vi dessa typer av mätningar. Om ni har frågor tveka inte att kontakta våra experter på Radonova.

Förhöjda radonhalter kan bero på radongas från mark och byggnadsmaterial

Eftersom orsaken till förhöjda halter oftast beror på inläckage av radon från mark ska alltid arbetsutrymmen med markkontakt undersökas. Kompletterande mätning av samtliga arbetsplatser med markkontakt görs enklast med Rapidos radondosor som ger ett medelvärde av radonhalten under 10 dagar i dessa utrymmen. För att få fram faktorn mellan radonhalt på arbetstid/radonhaltens medelvärde för hela tidsperioden används SPIRIT Radonlogger. För att hitta inläckagepunkter rekommenderar vi radonsniffern ATMOS som möjliggör 4 sniffmätningar per timme.

En ytterligare orsak till förhöjda radonhalter kan vara byggnadsmaterialet och då framförallt blå lättbetong. För att kontrollera det behöver man mäta gammastrålningen från byggnadsmaterialet. Det görs enklast med en SGR gammamätare. Med resultatet från denna mätning kan man sedan bestämma relationen mellan markradon och radon från byggnadsmaterialet, vilket har betydelse när man väljer typ av åtgärd för att sänka radonhalten.

Åtgärder för att sänka radonhalten

Är det enbart radon från byggnadsmaterialet som orsaker förhöjda radonhalter bör åtgärden först och främst fokusera på att förbättra luftomsättningen. Vid markradon räcker det inte med ökad luftomsättning eftersom inläckaget av radon från marken kan öka vid utökad frånluftsventilation. I sådana fall blir fokus mer på att optimera tilluft med frisk uteluft och samt täta eventuella inläckagepunkter i markplan.