Val av instrument för uppföljande mätningar av radon på arbetsplatser

Nyligen släppte Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) en ny metodbeskrivning för hur man mäter radon arbetsplatser. Utöver den självklara långtidsmätningen på minst 2 månader för att erhålla ett årsmedelvärde så lyfter nu även SSM fram behovet att göra en uppföljande radonmätning om långtidsmätningen visar att referensvärdet på 200 Bq/m3 överskrids. En sådan uppföljande mätning syftar till att man med en relativt kort mätning kan bestämma radonhalten under arbetstid. Denna typ av mätning är aktuell i de fall långtidsmätningen inte ger ett rättvisande resultat av radonhalten under arbetstid, t ex på arbetsplatser med tidsstyrd ventilation där radonhalten oftast är lägre under arbetstid då ventilationen är igång. Den uppföljande mätningen kan sedan utnyttjas för att göra en uppskattning av årsmedelvärdet under arbetstid genom en sammanvägd analys med långtidsmätningen. Om denna uppskattning visar sig vara lägre än referensvärdet på 200 Bq/m3 behöver varken anmälan till SSM eller radonsänkande åtgärd göras.

Enligt SSM ska en uppföljande mätning utföras dygnet runt med ett radoninstrument som på ett effektivt sätt kan särskilja mätvärden under arbetstid och icke arbetstid. Mätningen bör utföras under eller i nära anslutning till långtidsmätningen och pågå under minst en vecka varav 5 dygn bör vara under arbetsdagar.

Vilka krav ställer då Strålsäkerhetsmyndigheten på radoninstrument som ska användas för uppföljande mätning på arbetsplatser?

Tidsupplösningen ska vara högst en timme

Radoninstrumentet ska ha en responstid och upplösning som gör det möjligt att på ett tillfredsställande sätt mäta tidsvariationen av radonhalten på arbetsplatsen. Vid en uppföljande mätning med radoninstrument får upplösningen vara högst en timme. Ett instrument som visar en radonkoncentration baserat på mätpunkter med en medelvärdestid på mer än en timme kan alltså inte användas.

Instrumentet måste vara kalibrerat

Individuell kalibrering av radoninstrument som används vid uppföljande mätning ska göras innan utrustningen tas i bruk samt efter reparationer eller modifieringar som kan påverka dess egenskaper. Kalibrering av radoninstrument ska dessutom göras regelbundet. SSM rekommenderar ett längsta kalibreringsintervall på ett år.

Mätosäkerheten får högst vara 30%

Uppföljande mätning ska utföras så att mätosäkerheten uppgår till högst 30% vid 200 Bq/m3 (utvidgad relativ mätosäkerhet, täckningsfaktor k=2).

Krav på standarder

Vid användning av radoninstrument i samband med uppföljande mätning rekommenderas det att välja instrument som uppfyller kraven enligt standarderna SS-IEC 61577-1 och SS-EN 61577-2.