Produkter » Radon » Om Radon » Markradon

Markradon

Mätning av markradon är av intresse för att bestämma radonrisken i boendeutrymmen. Marken klassificeras med avseende på radonhalten i jordluften under färdig byggnad enligt

Markklass Radonhalt [Bq/m³]
Låg < 10000
Mellan 10000 – 50000
Hög > 50000

Markradonet kan undersökas genom att antingen direkt mäta radonhalten i jordluften eller genom att mäta gammastrålningen från berg eller sprängsten.

Mätning av radon i jordluft
MARKUS10 är ett instrument framtagen för mätning av radonkoncentrationen i mark. För att bedöma radonrisken behövs även uppgift om permeabiliteten, vattenmättnad, mätdjup m.m. Om ett tunt lager med jord överlagrar sten kommer ändå sannolikt jorden fraktas bort och jordmätning är i det fallet inte meningsfullt.

Mätning av radon på berg eller sprängsten
Radonrisken kan i fallet med berg/sten bestämmas genom mätning av gammastrålningen. Till sådan mätning krävs ett känsligt instrument. Strålningen kan mätas genom att mäta doshastigheten och koppla den till förväntad radonrisk (läs mer om det i skriften Markradon). Ett typiskt instrument för det är SGR. Nackdelen är att radium/uran inte kan särskiljas från t.ex. Cesiumrester från Tjernobylolyckan som inte bidrar till bildandet av radongas. Ett mer noggrant sätt är att använda en gammaspektrometer. Den särskiljer gammastrålningen från uranserien (U-238), toriumserien (Th-232) och radioaktivt kalium (K-40). Vid förhöjd gammastrålning är det därför intressant att undersöka uranseriens andel och bestämma sammansättningen i berget.

Mer om markradon finns i skriften ”Markradon” från byggforskningsrådet, finns att ladda hem

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Senior Advicer
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
dag.sedin@radonova.com
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
fredrik.linden@radonova.se
nuna70x70
Support Instrument
Servicekoordinator
Telefon: +46 (0) 18 56 88 00
support.instrument@radonova.se
nuna70x70
Order Instrument
Produktchef
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
order.instrument@radonova.se
nuna70x70
Sales Instrument
Applikations- & Serviceingenjör
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
sales.instrument@radonova.se