Produkter » Radon » Gammamätare

Gammamätare

Instrument för att mäta gammastrålning används för att lokalisera och bedöma radiuminnehållet hos blå lättbetong (blåbetong). Det är ett byggnadsmaterial med inslag av uranhaltig alunskiffer. Materialet avger gammastrålning och även radongas när radium sönderfaller.

Blåbetong skall mätas med känsliga gammainstrument, det säkerställer att materialet du mäter verkligen motsvarar förekomsten av radium och därmed indirekt risken för radonavgång.  God känslighet och bra dosberäkning (µSv/h) säkerställer att mätvärdet är av god kvalitet. Mätresultatet för gammastrålning anges normalt i enheten miljödosekvivalent H*(10).

Även vid markradonundersökningar kan gammamätare användas. Litteraturen beskriver två metoder, totalgamma eller det så kallade gammaindexet. Det senare kräver spektroskopiska instrument. Läs mer om markradon.

Gammadata Instrument AB erbjuder bara instrument med relevanta egenskaper för att detektera gammastrålningen från radium eller gammaindex.

Gränsvärdet vid nybyggnation enligt Boverkets byggregler BFS 2006:12, BBR 12, är 0,3 µSv/h i doshastighet (H*(10)).

Läs mer


Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Grundare & seniorrådgivare
Telefon: +46 (0)18-56 68 01
dag.sedin@gammadata.se
Stefan Martensson
Stefan Mårtensson
Produkt- & Applikationsspecialist
Telefon: +46 (0)18-56 68 03
stefan.martensson@gammadata.se
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 68 11
fredrik.linden@gammadata.se